کاهش 11 کیلویی در 7 ماه

زهره انوری پور

باسلام.
بعدازسه ماه رژیم ودوماه تثبیت به وزن ایده الم رسیدم.روزاول که وارد گروه شدم،نیت،کم کردن وزنم بوداما یادگرفتم این آخرین چیزی است که بایدبهش فکرکردچون درکنارپرورش وارتقاروح وروانم وخوددوستی این خود حل خواهدشد.
ویسها،کتابهای صوتی،پادکستهاو کتابهایی که معرفی می کردیددر آرامش من بسیارتاثیرگذاربودند. بخشودگی،شکرگزاری مداوم،سکوت آگاهانه،ورزش همه اینهادست به دست هم دادندومرامتحول ساختند. دیگربه وزنم به شکل قبل توجه ندارم بلکه جسمم راهدیه ای ازجانب خدا می دانم که بایدمراقب آن باشم تا قدردان لطف اوباشم.ِآنقدرمن از کلاسهای توسعه فردی وپادکست هایی که معرفی می کردیدلذت می برم که وصف ناشدنی است.تقریبا بیشترشبهاراباگوش دادن به این پادکستهامی خوابم،برایم همچون لالایی شده که خوابی آرام داشته باشم.
نگین جان همیشه قدردان زحمات شماوتیم پشتیبانی شماهستم.من خود یک دبیرهستم ومی دانم که شما چه خدمت بزرگی می کنید.به من یاد دادیدکه زندگی بدون چالش،مزرعه بدون حاصل است،یاددادیدکه نمی توانیم لحظات دشوارزندگی را متوقف کنیم امامی توانیم زندگی را کمترسخت بگیریم وآنهاراتجربه ای قراردهیم برای زندگی بهتر.
درمسیری که مارامی بردید،کاری کردیدکه مسئولیت پذیری رانه تنها نسبت به دیگران بلکه اول نسبت به خودمان داشته باشیم،یاددادیدکه زیباییهاراببینیم.بشقابهاراکه ازهم ایده می گرفتیم وبرخی چه زیبا می چیدند.بخش ورزش وپیاده روی که همه مشوق هم بودندوسعی می کردندازهم سبقت بگیرند.من روزی که دیدم خانم دکترعزیزوقتی شب خسته ازکارمی آیدوروی پشت بام پیاده روی می کندازخودم شرمنده شدم وهرجورهست هرروز ورزش وتا جایی که امکان داردپیاده روی می کنم. ازطرف دیگرنوشتن دستاوردها هرچندبیشترآنهاتکرارکارهای روزانه است ولی کلی ایده به بقیه می دهد که من غافل ازآن بودم.قسمت شکرگزاری که باعث شدمتوجه شوم چقدرانسانهای خوب اطرافم هست و من توجه نداشتم.
هرلحظه باشمابرای من درسی بود. امیدوارم باعملم به عنوان یک شاگرد بتوانم جبران زحمات شمارابکنم ودعا می کنم زحمات شمانوری باشدفراروی زندگیتان.باآرزوی آرامش روزافزون مادرزمین.دوست دارم.

 264 بازدید